RSS Feed

Tag Archives: สพม.27

อัตลักษณ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

อัตลักษณ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

      ภายในปี 2555 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา เป็นโรงเรียนดีของชุมชน เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ
ซาบซึ้งภูมิปัญญาไทย ใส่ใจผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีชื่อเสียงด้านกีฬาพัฒนาด้านเทคโนโลยี บริหารแบบมีส่วนร่วม
1. โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบูรณาการกับหลักคุณธรรมและกิจกรรมทางศาสนา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ภูมิใจในความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
โดยการ นำ ICT เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่แจ่มใส
6. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์
7. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมให้ชุมชน ใกล้โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนในโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูในโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยามีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก >>  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

Advertisements

โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ยินดีต้อนรับ

สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

ประวัติโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา


 • โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา เปิดทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา
  ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสาขาโรงเรียนหนองพอกวิทยา
 • โดยมีนายพิชัย กระเบา ปลัดอาวุธโส คณะกรรมการโรงเรียนหนองพอกวิทยา และสภาตำบลผาน้ำย้อย
  เป็นคณะจัดตั้งโรงเรียน
 • โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2536 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน
 • โดยทางโรงเรียนหนองพอกวิทยาได้ส่ง นายสุรชัย ทิพยมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7
  เป็นหัวหน้าสาขา นายอินสอน กันทะโล เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสาขา ครูอัตราจ้าง 4 คน และนักการภารโรง 1 คน
 • วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งสาขาโรงเรียนหนองพอกวิทยา
  ตำบลผาน้ำย้อยแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งใหม่ ชื่อ “โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
 • มีนายสุรชัย ทิพยมาศ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา เป็นคนแรก
 • ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ถังเก็บน้ำฝน 1 ชุด ค่าปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • ในปีพ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา มีนักเรียนทั้งสิ้น 460 คน

เข้าสู่เว็บไซต์ >>  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา